Ocena wyników prowadzonego nadzoru nad jakością wody na terenie powiatu chrzanowskiego za 2017 rok

Monitoring i nadzór nad zaopatrzeniem i jakością wody w urządzeniach znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego prowadzony był na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                                   13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r.                    poz. 1989, zwane dalej rozporządzeniem). Badania jakości wody wykonywane były przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z częstotliwością ustaloną w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do planu pracy oraz założenia do budżetu zadaniowego opracowane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Ponadto, w ramach prowadzonego nadzoru analizowano, weryfikowano oraz gromadzono wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty zarządzające indywidualnymi urządzeniami zaopatrzenia w wodę, a pozyskane dane przekazywano Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w systemie WODA Excel prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Monitoring i nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz nadzór wewnętrzny dostawców wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oparty był o sieć stałych punktów poboru wody i harmonogramy badań, w tym plany poboru próbek wody przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i innych podmiotów, które zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                            w Chrzanowie.

Badania wody dla potrzeb inspekcji sanitarnej wykonywał w 2017r. Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Oddział Laboratoryjny Wadowice – funkcjonujące                                w zintegrowanej sieci 3 laboratoriów badawczych na terenie województwa małopolskiego, a przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie dokonywali poboru próbek wody                      do badań. Natomiast, administratorzy urządzeń wodociągowych realizowali kontrole wewnętrzne jakości wody w laboratoriach posiadających zatwierdzenia wydane przez właściwe terenowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za wyjątkiem jednego przypadku wykonania badania w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium nie posiadające zatwierdzenia. Powyższe zostało niezwłocznie zakwestionowane,                   a badanie uzupełniono  w laboratorium zatwierdzonym.

Na terenie powiatu chrzanowskiego wymagane zatwierdzenie systemu jakości  prowadzonych badań wody w 2017r. posiadało nadal Pracownia Badania Wody Laboratorium Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie.

W zakresie monitoringu kontrolnego wykonywane były następujące oznaczenia wskaźnikowe: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, chlor wolny, bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz inne - wynikające z rodzaju i jakości ujmowanej wody oraz stosowanych procesów uzdatniania,                         w szczególności - glin, mangan, żelazo, azotany, fosforany i Clostridium perfringens.

Zakres monitoringu przeglądowego obejmował pełny zakres parametrów ujętych w załącznikach od 1 do 3  i wybrane oznaczenia z załącznika 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.                         w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989), tj.: utlenialność,azotyny,azotany, fosforany,twardość,arsen, chlorki, siarczany,sód, chrom,fluorki, magnez,glin, rtęć,kadm, miedź, nikiel, cyjanki, ołów, bor, antymon, selen, benzen, benzo(a)piren, akryloamid, Σ WWA, OWO, Σ THM, tetrachlorometan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, bromodichlorometan, trichlorometan (chloroform), chlorek winylu, epichlorohydrynę, tribromometan (bromoform), bromodichlorometan,bromiany,1,2-dichloroetan, Σ pestycydów,chloraminy, formaldehyd, ftalan dibutylu, 2,4,6-trichlorofenol, tryt,ogólną liczbę mikroorganizmów wyhodowanych na agarze w 22°C, Enterokoki kałowe oraz Clostridium perfringens. Ponadto, wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz inne podmioty zarządzające indywidualnymi urządzeniami wodnymi, z wyjątkiem jednego, przeprowadziły badania wody                       w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Termin wykonania tych badań został przedłużony do końca 2018r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres i częstotliwość badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i inne podmioty indywidualnego zaopatrzenia w wodę wynikała z wymagań określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989).

Ilość i częstotliwość badań prowadzonych w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu chrzanowskiego uzależniona była od jakości i wielkości produkcji ujmowanej wody z poszczególnych wodociągów, stosowanych procesów uzdatniania, ilości mieszkańców zaopatrywanych w wodę oraz                         od występujących bieżących zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody, w tym wyników nadzoru prowadzonego w latach ubiegłych. Zatem, niezależnie od wykonania badań planowanych na poziomie 97% planu rocznego, pobierano próbki doraźne w ilości koniecznej do przeprowadzenia właściwej oceny jakości wody i ryzyka zdrowotnego. Realizacja poboru próbek doraźnych wynosiła 131% planu na rok 2017.

Wykonanie planu monitoringu i kontroli jakości wody realizowanych w 2017 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, zakłady wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty indywidualnego zaopatrzenia w wodę obrazują tabele załączone  do niniejszej oceny (tabela 1 i tabela 2).

 

Kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęta była działalność:

 

- 3 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:

1.     Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                      w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8   

2.     Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. w Alwerni, ul. Sienkiewicza 48

3.     Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach, ul. Cicha 2      

- spółki wodnej:

1.Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Okleśna-Źródła, z siedzibą w Okleśnej, ul. Olszówka 3a  

- 6innych podmiotów, posiadających w zarządzaniu indywidualne urządzenia wodociągowe o znaczeniu zakładowym i lokalnym:  

1.     Zakłady Mięsne „Unimięs” S.A. w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 9

2.     „Alwernia” S.A. w  Alwerni, ul. Olszewskiego 25

3.     TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

4.     TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, ul. Górnicza 23

5.     BergerBau Polska Sp. z .o.o. Oddział Chrzanów. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 11

6.     Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, ul. Garncarska 4.

W odniesieniu do nadzorowanych wodociągów w roku sprawozdawczym opracowano:

- ocenę obszarową za rok 2016 przekazaną wójtowi, burmistrzom i staroście powiatu chrzanowskiego,

- oceny okresowe, półroczne,  opracowywane dla wodociągów, dla których próbki pobierane są wielokrotnie w skali miesiąca – 8 ocen przekazanych burmistrzom i wójtowi jednostek administracyjnych.

Ponadto, na wniosek podmiotów opracowano 24 oceny jakości wody w obiektach podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Wodociągi publicznego zaopatrzenia w wodę 

 

Wodociągi administrowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8:

 

Pobór wody z urządzeń wodociągowych w/w Przedsiębiorstwa wykonywany był w oparciu o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych przez zakład oraz punkty kontrolne typowane do nadzoru według bieżących potrzeb. W przypadku konieczności przeprowadzenia działań kontrolnych pobierano próbki wody do badań w miejscach, niezbędnych do ustalenia źródła zanieczyszczenia wody oraz podmiotu zobowiązanego do usunięcia nieprawidłowości. Uzupełnieniem punktów wyznaczonych przez w/w przedsiębiorstwo były punkty stałe wykorzystywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, zlokalizowane w całym obszarze zasilania wodociągów.

 

Wodociąg sieciowy w Chrzanowie w roku sprawozdawczym opierał się nadal na ujęciach: Chrzanów – Żelatowa, obejmującym 3 studnie głębinowe i stację uzdatniania wody (usuwania żelaza i manganu                          i dezynfekcja podchlorynem sodu), z którego czerpano wodę w ilości ok. 4481 m3/dobę oraz ujęcia wody powierzchniowej w Dziećkowicach, obsługiwanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe,                              z którego zakupywano wodę w ilości ok. 6107 m3/dobę. Ponadto, część wody dostarczana do strefy zaopatrzenia w/w wodociągu pochodziła z ujęcia Lech w Trzebini (około 342 m3/dobę).

Wodociąg chrzanowski zaopatrywał w wodę 6 miejscowości 2 jednostek terytorialnych: Chrzanów, Balin, cześć Pogorzyc (gmina Chrzanów), Libiąż, Gromiec, Żarki (gmina Libiąż). Łączna możliwa ilość odbiorców to ok. 65 000 osób przy łącznej średniodobowej produkcji wody na dzień 31 grudnia 2017r. ok. 10 930 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 573,4 km wykonana jest ze stali, polichlorku winylu, żeliwa                           i polietylenu. W odniesieniu do tego wodociągu przedsiębiorstwo przedłożyło dokumentację dotyczącą przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania w/w wodociągu, zatem wprowadzono do rejestru prowadzonego przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie dane dotyczące materiałów i wyrobów użytych przy realizacji 4-ch inwestycji.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano 18 badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 4 w zakresie monitoringu przeglądowego, z czego zrealizowano, odpowiednio: 17 badań  kontrolnych (likwidacja stałego punktu poboru wyznaczonego do badań) i 4 przeglądowe.

Ponadto, pobrano  5 próbek doraźnych uzależnionych od bieżących potrzeb, w tym 4 - do badań kontrolnych w związku ze stwierdzonym pogorszeniem się jakości wody w Szkole Podstawowej w Balinie – ponadnormatywna zawartość żelaza ogólnego w wodzie (2 próbki kwestionowane). Ostateczna ocena jakości wody stwierdzała jej przydatność do spożycia.

Niezależnie od badań inspekcyjnych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie zaplanowało i wykonało 40 badań w zakresie monitoringu kontrolnego i 4 - monitoringu przeglądowego,                              a ponadto wykonało 3 badania o innym zakresie uzależnionym od potrzeb: kontroli jakości wody w związku z pogorszeniem się parametru żelaza w Balinie oraz badania w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych.

W roku sprawozdawczym prowadzono 1 postępowanie administracyjne w związku z w/w podwyższoną zawartością żelaza ogólnego stwierdzoną w sieci wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Balinie,                                ul. Jaworznicka 139. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania, po przeprowadzeniu badań kontrolnych. Stwierdzone zanieczyszczenie wody miało charakter lokalny występujący w sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaworznickiej w Balinie  - ponadnormatywną zawartość żelaza w pobliskim ośrodku zdrowia potwierdziło laboratorium RPWiK i krótkotrwały, nie wpłynęło na pozytywną ocenę jakości wody w/w wodociągu.

 

Wodociąg sieciowy Trzebinia w roku sprawozdawczym wodociąg zasilany był z ujęcia Lechy, z którego woda z ujęć głębinowych (4 czynne studnie) wprowadzana jest do sieci po przeprowadzeniu okresowej dezynfekcji z użyciem podchlorynu sodu. Udział w zasilaniu tego wodociągu miała w 2017r. woda nadal pozyskiwana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego z ujęcia Dziećkowice (na dzień                             31 grudnia 2017r. produkcja wynosiła: 4794 m3/dobę z ujęcia Lech oraz około 839 m3/dobę z ujęcia Dziećkowice).

Wodociąg Trzebinia zaopatruje w wodę 5 miejscowości lub części miejscowości 2 jednostek terytorialnych, tj.: Trzebinię, część Myślachowic, część Młoszowej (gmina Trzebinia) oraz Luszowice i część Chrzanowa (gmina Chrzanów). Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 26,9 tys. osób, przy średniodobowej łącznej produkcji wody ok. 5633 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 321  km wykonana jest z żeliwa, polichlorku winylu oraz polietylenu. W odniesieniu do tego wodociągu przedsiębiorstwo przedłożyło dokumentację dotyczącą przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej w obszarze zasilania w/w wodociągu, zatem wprowadzono do rejestru prowadzonego przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie dane dotyczące materiałów i wyrobów użytych przy realizacji 3-ch inwestycji.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 11 badań zakresie monitoringu kontrolnego oraz 2 w zakresie monitoringu przeglądowego oraz wykonano 1 dodatkowe badanie o innym zakresie uzależnionym od potrzeb. Nie stwierdzono przekroczeń wartości normatywnych oznaczanych parametrów.

Ponadto, niezależnie od nadzoru sanitarnego administrator obiektu zaplanował 25 badań w ramach monitoringu kontrolnego oraz 3 badania przeglądowe, natomiast wykonał 24 badania kontrolne i 4 badania przeglądowe oraz 3 badań o innym charakterze, tj. 2 badania po budowie i przebudowie instalacji wodociągowej oraz 1 badanie w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

Wodociąg sieciowy Bolęcin opiera się na 4 studniach głębinowych, ze stacją uzdatniania wody działającej w zakresie: usuwania żelaza i manganu, dozowania preparatu Clarofos 125 i dezynfekcji ciągłej podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 5 miejscowości/części miejscowości 3 jednostek terytorialnych, tj.: Bolęcin, Piłę Kościelecką, (gmina Trzebinia), Płazę i część Pogorzyc (gmina Chrzanów) oraz część Nieporazu (gmina Alwernia). Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 6 726 osób, przy średniodobowej produkcji wody                na dzień 31 grudnia 2017r. ok. 1079 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 93,4 km wykonana jest ze stali, żeliwa, polichlorku winylu, polietylenu. W odniesieniu do tego wodociągu przyjęto specyfikację zastosowanych wyrobów i materiałów do budowy sieci wodociągowej oraz zbiornika Płaza Siemota.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 8 badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 w zakresie monitoringu przeglądowego. Dodatkowo, przeprowadzono                          7 badań w zakresie żelaza ogólnego, którego przekroczenie wartości dopuszczalnej wystąpiło  czterokrotnie                  w punkcie stałym. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że zanieczyszczenie związane było wyłącznie z instalacją wewnętrzną obiektu, w którym  wyznaczono punkt kontrolny, a w konsekwencji zmieniono jego lokalizację. Opłatę za badania, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości nałożono           na właściciela obiektu (sklep spożywczy). W powyższej sprawie wydano 3 oceny, w tym 2 o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz 1 stwierdzającą przydatność wody do spożycia po oczyszczeniu instalacji. Postępowanie administracyjne umorzono.  

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i zrealizował 12 badań w ramach monitoringu kontrolnego                     2 w ramach monitoringu przeglądowego oraz dodatkowo 5 badań o innym zakresie, tj. 2 badania wykonane w związku z prowadzonymi inwestycjami dot. przebudowy sieci wodociągowej oraz zbiornika wody,                          1 badanie w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych oraz 2 badania kontrolne,                            z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie podwyższonej ilości żelaza w punkcie kontrolnym – jw.  

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Psary bazował na 1 ujęciu źródlanych wód podziemnych, podawanych do sieci wodociągowej po profilaktycznej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 4 miejscowości gminy Trzebinia tj.: część Młoszowej, Psary, Dulową                             i Karniowice. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 4 200 osób, przy średniodobowej produkcji wody                          na koniec roku 2017 ok. 845 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 68,3 km wykonana jest ze stali oraz polichlorku winylu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego. W badania tych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego i 1 w ramach monitoringu przeglądowego oraz 7 dodatkowych badań o innym zakresie, tj. 6 badań kontrolnych                           w związku ze stwierdzonym, w badaniach własnych, zanieczyszczeniem wody na ujęciu (obecność bakterii grupy coli). Próbki pobrano w różnych punktach w obszarze zasilania wodociągu oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych. Ponadto wykonano 1 badanie w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Płoki bazował na 3 ujęciach źródlanych wód podziemnych podawanych do sieci wodociągowej, dezynfekowanych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Trzebinia tj.: Płoki i część Myślachowic. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1240 osób, przy średniodobowej produkcji wody na koniec 2017r.                               ok. 149 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 12,7 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 2 badania dodatkowe w związku              ze zgłoszoną interwencją mieszkańców Myślachowic dotyczącą złego stanu technicznego instalacji                              i zanieczyszczenia wody, w tym metalami ciężkimi. W badaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości,                    a informację przekazano osobom zainteresowanym.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego i 1 w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonał dodatkowo 1 badanie w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych.

W odniesieniu do tego wodociągu przyjęto 1 zgłoszenie dotyczące materiałów i wyrobów użytych do przebudowy sieci wodociągowej, a specyfikację wprowadzono do rejestru. Przy realizacji inwestycji przedsiębiorstwo wykonało 1 dodatkowe badanie wody.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Lgota opierał sięna 2 ujęciach wód podziemnych uzdatnianych w procesie wymiany jonowej (redukcja stężenia azotanów w kolumnach jonowymiennych regenerowanych chlorkiem sodowym  i dezynfekcja wody  podchlorynem sodu).

Wodociąg zaopatrywał w wodę wyłącznie miejscowość Lgota. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 900 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 63 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 7,1 km wykonana jest z polichlorku winylu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i wykonał 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego                i 1 w zakresie monitoringu przeglądowego, a także wykonał 1 badanie w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych.

Wszystkie zbadane próbki wykazały zgodność oznaczanych parametrów z normatywami.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

Wodociągi administrowane przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o., ul. Cicha 2:

 

Pobór wody z urządzeń wodociągowych w/w Przedsiębiorstwa wykonywany był w oparciu o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych przez zakład w całym obszarze zasilania wodociągu.

 

▪ Wodociąg sieciowy Babice – Potroście bazowałna 3 ujęciach wód podziemnych podawanych bezpośrednio do sieci wodociągowej, dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w zależności           od potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 6 miejscowości gminy Babice tj.: Babice, Jankowice, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze, Mętków. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 9025 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 1 256 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 104,3 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, żeliwa i polietylenu oraz częściowo z azbesto - cementu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 8 badań w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 4 dodatkowe badania              w związku ze zgłoszoną wielokrotną i trwająca kilka dni awarią sieci wodociągowej w Zagórzu. Badania te, przeprowadzone po podjęciu działań naprawczych nie wykazały nieprawidłowej jakości wody.

Ponadto, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zaplanowało i zrealizowało 8 badań w ramach monitoringu kontrolnego i 2 w ramach monitoringu przeglądowego oraz 12 badań doraźnych,tj. 11 badań kontrolnych  w związku z w/w awarią (uszkodzeniem) sieci wodociągowej oraz 1 badanie w zakresie monitoringu wstępnego substancji promieniotwórczych. W badaniach kontrolnych w 5-u próbkach stwierdzono ponadnormatywną mętność i zawartość żelaza oraz zanieczyszczenie wody bakteriami grupy coli w ilości do 10 j.t.k. (punkty kontroli nie były referencyjne dla wodociągu). Ostatecznie, po podjęciu działań naprawczych jakość wody uległa poprawie.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg Zagórze Bukowica stanowi ujęcie wód źródlanych w betonowym kręgu, zabezpieczonym          w sposób trwały przed zanieczyszczeniem. Woda doprowadzona jest rurociągiem o długości ok. 700 m, wykonanym z polietylenu, do obiektu sportowego oraz kilku zabudowań mieszkalnych (około                         12 stałych odbiorców). Produkcja wody z tego urządzenia wynosiła ok. 1,4 m3/dobę.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 4 badania dodatkowe w związku                   z niewłaściwą jakością wody w próbce pobranej w punkcie stałym (obecność bakterii grupy coli >100 j.t.k.). W związku z potwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w próbce kontrolnej wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia i unieruchamiającą wodociąg. Po podjęciu działań naprawczych przywrócono dostawę wody przydatnej do spożycia.

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i zrealizował 2 badania w ramach monitoringu kontrolnego,                   1 badanie w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonał 7 badań dodatkowych w związku z opisanym wyżej zdarzeniem, z których 3 potwierdziły zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w punktach kontrolnych. Postępowanie administracyjne zakończono.

Wodociąg na koniec 2017r.  pod względem jakości oceniono pozytywnie.

 

Wodociągi administrowane przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.,                                   ul. Sienkiewicza 48:

 

Pobór próbek wody z urządzeń wodociągowych w/w zakładu realizowany był przez Państwową Inspekcję Sanitarną w całym obszarze zasilania wodociągu. Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez przedsiębiorstwo opierały się na poborze próbek wody przede wszystkim                            z ujęć poszczególnych wodociągów oraz punktów zlokalizowanych w szkołach publicznych.

 

▪ Wodociąg sieciowy Kwaczała – Rozkochów

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości 3 jednostek administracyjnych tj.: Kwaczałę (gmina Babice), Rozkochów (gmina Alwernia) oraz część Płazy, przysiółek Podlas (gmina Chrzanów). Łączna ilość odbiorców                          to ok. 2700 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 232,7 m3/dobę. Sieć wodociągowa                      o długości ok. 59,7 km wykonana jest głównie z polichlorku winylu. Woda dostarczana do sieci wodociągowej jest uzdatniana poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu, w szczególności po stwierdzeniu nieprawidłowych zmian.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 4 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 w zakresie monitoringu przeglądowego oraz przeprowadzono 7 badań doraźnych w strefie zasilania tego wodociągu, z uwagi na niewłaściwą jakość wody w próbce pobranej                      w punkcie stałym (obecność bakterii grupy coli 74 j.t.k.). W związku z potwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w 2 próbkach kontrolnych (w tym paciorkowcami kałowymi) wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia i unieruchamiającą wodociąg. Po podjęciu działań naprawczych przez podmiot zobowiązany przywrócono dostawę wody przydatnej do spożycia i zakończono postępowanie administracyjne.

Ponadto, administrator wodociągu zrealizował 6 badań w ramach monitoringu kontrolnego, 1 badanie ramach monitoringu przeglądowego oraz 6 dodatkowych badań wynikających z wymienionych wyżej nieprawidłowości i obowiązków zawartych w decyzji. W badaniach tych nie stwierdzono niewłaściwej jakości wody. Dodatkowo, zakład wykonał 1 badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.                 

Na koniec 2017r. wodociąg ten pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Reguliceopiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Regulice i Nieporaz. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 2 200 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 313,2 m3/dobę. Sieć wodociągowa               o długości ok. 45 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 2 badania o innym charakterze, po stwierdzeniu podwyższonej mętności w stałym punkcie kontrolnym. Wydano ocenę stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia. Po przeprowadzeniu badań kontrolnych jakość wody uległa poprawie, a postępowanie umorzono.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego, 1 w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonał 3 dodatkowe badanie doraźne w związku z w/w nieprawidłowością, w których nie stwierdzono zanieczyszczenia wody. Wykonano także badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Alwernia bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w miarę uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości gminy Alwernia tj.: Alwernię, Grojec oraz okresowo Porębę Żegoty.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 3200 osób, przy średniodobowej produkcji wody                              ok.  399,5 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 40 km wykonana jest z polichlorku winylu, żeliwa, stali i polietylenu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 10 dodatkowych badań                  w ramach doraźnego nadzoru sanitarnego w związku z nawałnicą, która przeszła nad terenem powiatu chrzanowskiego w maju 2017r. W badanych próbkach stwierdzono zanieczyszczenie wody bakteriami grupy coli i Escherichia coli w 3-ch próbkach, co skutkowało stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia              i unieruchomieniem wodociągu. Po wprowadzeniu dezynfekcji wody oraz oczyszczeniu zbiornika i sieci wodociągowej przywrócono funkcjonowanie wodociągu i przydatność wody do spożycia.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego, 1 w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonał 19 dodatkowych badań doraźnych w związku z w/w zdarzeniem, w których potwierdzono zanieczyszczenie wody w 1 próbce.

Wodociąg pod względem jakości wody na koniec roku 2017 oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Brodła opiera sięna 3 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych podchlorynem sodu w przypadku bieżących potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 8 miejscowości 2 jednostek administracyjnych tj.: Brodła, Mirów, Podłęże, część Poręby Żegoty (gmina Alwernia) oraz miejscowości powiatu krakowskiego : Rybna, Czernichów, Nowa Wieś Szlachecka i Przeginia. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 4 860 osób. Łączna produkcja wody na wszystkie te potrzeby wynosi ok. 1008,7 m3/dobę, przy czym, na zasilanie sieci wodociągowej jednostek administracyjnych na terenie gminy Alwernia, nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, wykorzystuje się około 668,7 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 45,5 km wykonana jest głównie z polichlorku winylu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i zrealizowano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego, 1 badanie                   w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonał 1 dodatkowe badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Wszystkie wykonane badania potwierdziły przydatność wody do spożycia.

Wodociąg pod względem jakości wody oraz stanu sanitarno-technicznego urządzeń oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Grojec bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych okresowo podchlorynem sodu w przypadku uzasadnionych potrzeb.

Wodociąg zaopatruje w wodę 1 miejscowość gminy Alwernia tj.: Grojec. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 100 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 151,6 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości                  ok. 18,9 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali, azbesto-cementu i polietylenu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 7 badań dodatkowych                          w obszarze zasilania wodociągu, z uwagi na dwukrotne pogorszenie się jakości wody w zakresie mikrobiologicznym w stałych punktach poboru wody  - obecność bakterii grupy coli w dwóch próbkach. Wobec powyższego prowadzono 2 postępowania administracyjne, stwierdzające brak przydatności wody do spożycia w punktach kontrolnych (szkoła, sklep), a następnie postępowania zakończono stwierdzając przydatność wody do spożycia.

Zanieczyszczenia miały charakter lokalny i związany z obiektami, w których wyznaczono punkty kontrolne, za co obciążono ich właścicieli kosztami badań laboratoryjnych.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego, 1 w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonał 7 dodatkowych badań, w związku ze stwierdzonymi w/w zanieczyszczeniami punktów poboru wody. W badaniach tych nie potwierdzono zanieczyszczenia wody.

Wodociąg pod względem jakości wody oceniono pozytywnie.

 

▪ Wodociąg sieciowy Poręba Żegoty opiera się na 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych w miarę potrzeb podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Poręba Żegoty oraz cześć Alwerni.

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 500 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 136,1 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 31,6 km wykonana jest z polichlorku winylu i stali.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego, 1 badanie                       w ramach monitoringu przeglądowego oraz 1 badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Jakość wody we wszystkich pobranych próbkach nie budziła zastrzeżeń wobec czego wodociąg oceniono pozytywnie.

 

Wodociąg administrowany przez Spółkę Wodną do Eksploatacji Wodociągów Miejscowości Źródła i Okleśna:

 

Pobór wody z urządzeń wodociągowych w/w spółki wodnej wykonywany był w oparciu o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych przez zakład w całym obszarze zasilania wodociągu.

 

▪ Wodociąg sieciowy w Okleśnej opiera sięna 1 ujęciu wód podziemnych dezynfekowanych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 miejscowości gminy Alwernia tj.: Okleśną i Źródła. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 1 100 osób, przy średniodobowej produkcji wody 90 m3/dobę.

Sieć wodociągowa o długości ok. 22,8 km wykonana jest z polichlorku winylu, stali i polietylenu.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 4 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego, 1 w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 1 badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Jakość wody we wszystkich pobranych próbkach nie budziła zastrzeżeń, wodociąg oceniono pozytywnie pod względem jakości wody.

 

Wodociągi indywidualnego zaopatrzenia w wodę 

 

Pobór wody z urządzeń wodociągowych indywidualnego zaopatrzenia w wodę wykonywany był w oparciu                    o sieć stałych punktów poboru, wyznaczonych przez zakłady w całym obszarze zasilania wodociągów.                       W przypadku konieczności przeprowadzenia działań kontrolnych pobierano wodę także z innych punktów czerpalnych, niezbędnych do ustalenia podmiotu zobowiązanego do usunięcia nieprawidłowości.

 

▪ Wodociąg zakładowy Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Sierszaw Trzebini bazuje na                    2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych w uzasadnionych okolicznościach podchlorynem sodu.

 

Wodociąg, zaopatruje w wodę teren Elektrowni oraz osiedla Energetyk i Gaj w Trzebini oraz część wsi Czyżówka, gdzie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie administruje sieć wodociągową znajdującą się poza terenem zakładu, na terenie gminy Trzebinia.

Łączna, możliwa ilość odbiorców wody to ok. 2 400 osób, w tym ok. 500 osób to pracowników Elektrowni. Średniodobowa produkcja wody na potrzeby Elektrowni Siersza to ok. 330 m3/dobę. Sieć wodociągowa                   o długości ok. 2 km na terenie zakładu wykonana jest ze stali, natomiast poza zakładem sieć posiada długość ok. 15 km.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 4 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator ujęcia zaplanował i wykonał 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego,                             1 badanie w ramach monitoringu przeglądowego oraz 1 badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.  We wszystkich badania nie stwierdzono nieprawidłowych zmian.

Na koniec 2017 roku wodociąg oceniono pozytywnie pod względem jakości wody.

 

▪ Wodociąg zakładowy Alwernia S.A. w Alwerniopiera się na 2 ujęciach wód podziemnych dezynfekowanych  w przypadkach uzasadnionych podchlorynem sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę teren zakładu oraz 1 budynek poza tym terenem. Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 630 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 50 m3/dobę. Sieć wodociągowa                    o długości ok. 3,5 km wykonana jest ze stali. Ponadto w odniesieniu do tego wodociągu przyjęto zgłoszenie dot. remontu sieci dystrybucji wody oraz wprowadzono do rejestru specyfikację zastosowanych wyrobów                      i materiałów. 

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator obiektu zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego oraz wykonał                3 dodatkowe badanie  o innym charakterze, w tym 2 badania wody z ujęć w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych oraz  1 badanie po modernizacji sieci wodociągowej.

Badania jakości wody w ramach monitoringu przeglądowego planowane są dla tego wodociągu co dwa lata, wobec produkcji wody mniejszej niż 100 m3/dobę .

We wszystkich badaniach nie stwierdzono zanieczyszczenia wody, wodociąg oceniono pozytywnie pod względem jakości wody.

 

▪ Wodociąg lokalny Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu Tauron WydobycieS.A. bazuje na ujęciu wód dołowych kopalni Janina, uzdatnianych w centralnej stacji uzdatniania wody (SUW)                  w zakresie usuwania żelaza i manganu oraz dezynfekcji wody podchlorynem sodu i lampą UV. Niezależnie od tego, w dalszym ciągu funkcjonują 2 dodatkowe lokalne stacje uzdatniania SUW 1 i SUW 2                      (w uzdatnianiu stosowane są filtracja i dezynfekcja UV), z punktami dystrybucji wody do spożycia na terenie kopalni.                         

Łączna, możliwa ilość odbiorców to ok. 2440 osób, przy średniodobowej produkcji wody                                  ok. 645 m3/dobę.  Sieć wodociągowa o długości ok. 4,8 km wykonana jest ze stali.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 4 badania w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w zakresie monitoringu kontrolnego,               1 badania w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 1 badanie o innym charakterze (badanie kontrolne                    w zakresie manganu i mętności). W 2017r. wykonano także badanie w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych.

We wszystkich badaniach nie stwierdzono zanieczyszczenia wody, wodociąg oceniono pozytywnie pod względem jakości wody.

 

▪ Wodociąg lokalny Zakładów Mięsnych „Unimięs” S.A. bazuje na 1 ujęciu wód podziemnych poddawanych zmiękczaniu. Z uwagi na pogorszenie się parametrów chemicznych – sodu w wodzie uzdatnionej przeznaczonej do spożycia i siarczanów w wodzie surowej, z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne, końcem 2017 roku zakupiono nową technologię uzdatniania wody z dodatkową filtracją mechaniczną oraz stacją odwróconej osmozy. Stacja została wdrożona do działania początkiem roku 2018.

Łączna ilość odbiorców to ok. 840 osób, przy średniodobowej produkcji wody ok. 541,9 m3/dobę. Sieć wodociągowa o długości ok. 2 km wykonana jest ze stali.

W roku 2017 w ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 4 badania w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 w zakresie monitoringu przeglądowego oraz przeprowadzono 5 dodatkowych badań w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami wartości normatywnych sodu i siarczanów oraz prowadzonym postępowaniem administracyjnym – 2 decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia, z przedłużeniami terminu. Z uwagi na trwające zanieczyszczenie wody przekraczające 30 dni wdrożono postępowanie egzekucyjne, zobowiązujące do wyeliminowania nieprawidłowości (2 tytuły wykonawcze, 2 postanowienia o nałożeniu grzywny). Podmiot wdrożył skuteczne działania naprawcze                         i zmodernizował technologię uzdatniania wody, co potwierdzono w roku 2018. Urządzenia nowej SUW                          są w trakcie regulacji parametrów optymalizujących jakość wody uzdatnionej.

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i zrealizował 4 badania w ramach monitoringu kontrolnego,                1 badanie w ramach monitoringu przeglądowego, 1 badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych oraz wykonał 5 dodatkowych badań w związku z koniecznością realizacji obowiązków zawartych w 2-ch decyzjach administracyjnych.

Na koniec 2017r. obowiązywała decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia.

 

- Studnia zakładowa – BergerBau O/ Chrzanów opiera się na czerpaniu wody ze studni przy                     ul. Wodzińskiej w Chrzanowie o wydajności ok. – 1,5 m3/dobę. Z wodociągu korzysta  około 10 osób – pracowników zakładu. Woda uzdatniana jest  z wykorzystaniem systemem odwróconej osmozy, żywic jonowymiennych, filtra mechanicznego i węglowego oraz złoża dolomitowego. Dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu lampy UV. 

W ramach prowadzonego nadzoru wykonano 2 badania kontrolne, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 1 dodatkowe badanie, po stwierdzeniu podwyższonej mętności w badaniu planowanym.

Wobec powyższego prowadzono postępowanie administracyjne, które umorzono, po uzyskaniu pozytywnej jakości wody w badaniu wykonanym w ramach kontroli wewnętrznej.

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i zrealizował 2 badania w ramach monitoringu kontrolnego oraz wykonał 2 dodatkowe badania po przeprowadzeniu działań naprawczych eliminujących podwyższoną mętność. Podmiot wykonał także 1 badanie w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Badania jakości wody w ramach monitoringu przeglądowego planowane są dla tego wodociągu co dwa lata, wobec produkcji wody mniejszej niż 100 m3/dobę .

Na koniec 2017r. wodociąg oceniono pozytywnie  w zakresie jakość wody.

 

Studnia lokalna – Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

W 2017r. nadzorowano także indywidualne ujęcie wody ze studnią S-1/15, służące do zaopatrzenia w wodę mieszkańców budynku przy ul. Wodzińska 300 w Chrzanowie w ramach zadania własnego gminy Chrzanów.

Pobór wody z w/w ujęcia wynosi około. 0,3 m3 /dobę.

W ramach działalności inspekcyjnej zaplanowano i wykonano 3 badania w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie przeglądowe, w wyniku których zakwestionowano jakość wody, z uwagi na podwyższoną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22˚C wsk. > 300 jtk/100ml oraz nieakceptowalny smak w badanej próbce. Informację o nieprawidłowościach przekazano podmiotowi zobowiązanemu, a po podjęciu działań naprawczych ilość bakterii uległa zmniejszeniu.

Ponadto, administrator obiektu zaplanował i zrealizował 2 badania w ramach monitoringu kontrolnego oraz wykonał 1 dodatkowe badanie po przeprowadzeniu działań naprawczych. W badania tych potwierdzono ponadnormatywną ogólną ilość mikroorganizmów w 22˚C, a ostatecznie – brak bakterii wskaźnikowych,                         nie stanowiących ryzyka dla zdrowia konsumentów.   

W roku 2017 nie wykonano zgodnie z planem badań w zakresie monitoringu przeglądowego, nie wykonano także wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Poszerzony zakres badań zaplanowano na rok 2018.

 

Studnie i źródła publiczne

 

W ewidencji Stacji w roku 2017 znajdowały się 2 źródła publicznie tj. źródło publiczne Psary k/kapliczki                 i źródło w Mętkowie (las), posiadające wodę o wymaganej jakości sanitarnej w zakresie oznaczeń wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego. Z obiektów tych pobrano ogółem 2 próbki do badań laboratoryjnych, nie stwierdzono przekroczenia badanych parametrów.

 

 

 

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel.: (0-32) 623 24 07
fax: (0-32) 623 24 07 w. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie